top of page
  • הרב יחיאל ברדא

רחיצה ביום טוב - מותר או אסור ?

השנה יחול חג השבועות בסמיכות לשבת, הרוצה להתרחץ במים חמים, יוכל לעשות זאת רק במהלך החג, אך עם כניסת השבת הרחיצה אסורה.

באופן כללי, לעולם אין להשתמש בשבת במים שהוחמו ע"י בוילר חשמלי, שכן ע"י הוצאת המים עובר על איסור בישול, אולם במים שהוחמו ע"י דוד שמש כתב מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף זצוק"ל [יבי"א ח"ד סי' לד] להתיר רחיצת פניו ידיו ורגליו, וכן לשטוף כלים וכדומה, אולם אין לרחוץ בהם את כל גופו, מלבד חולה או תינוק.

אמנם לגבי יום טוב הדין שונה, ומים שהוחמו מערב יום טוב, מותר לרחוץ בהם את כל גופו, ומכאן שאין איסור בעצם הרחיצה, אלא מותר להתקלח במים חמים בתנאי שהמים הוחמו מערב יום טוב. כמו כן, מותר לרחוץ את כל הגוף ביום טוב במים שהוחמו ע"י דוד שמש במהלך החג [חזו"ע]. ומנהג בני אשכנז לאסור אף רחיצת כל הגוף ביום טוב.

על אף שמותר לרחוץ ביום טוב יש לשים לב לכמה חששות נפוצים, כמו, שימוש בספוג רחצה, וסחיטת שער, ולכן

אסור לנגב את השער ע"י מגבת בחזקה, ורק אם ניגוב השער נעשה בנחת, יש להתיר.


 

מקורות: בדין איסור רחיצת כל הגוף במים חמים בשבת משום גזירת הבלנים, ראה שו"ע ורמ"א (או"ח סי' שכ"ו). וכ"פ כל הפוסקים. ומבואר שם, שרחיצת פניו, ידיו ורגליו, מותרת אף במים חמים [אם התחממו מער"ש].

אף באופן שאין לאסור משום גזירת הבלנים, כגון שרוחץ רק פניו, ידיו ורגליו [או מקצת גופו], אם דלק הבוילר בדוד מער"ש, אסור לרחוץ אף מקצת הגוף או להדיח כלים במים חמים, כי בכך נגרם בישול מים בתוך הדוד, שבעקבות יציאת המים החמים מן הדוד, נכנסים מים צוננים חדשים אל הדוד, ומתבשלים במים החמים ששם [ומאחר שהבוילר דלק, הרי זה בישול בתולדות האור]. וכן דעת מרן הגרע"י זצ"ל בשו"ת יבי"א (ח"ד סי' לד - לה). וכ"פ מו"ר בהלכה ברורה (סי' שי"ח).

ביו"ט יש להקל יותר לבני ספרד מצד גזירת הבלנים, כמבואר בשו"ע (סי' תקי"א ס"ב). ולענין ניגוב השער, שיש להתיר בנחת, כ"כ הבא"ח (פרשת פקודי אות ח).



עורך: הרב יחיאל ברדה

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page